Τα αρχαία συμπόσια, κεντρικόσημείοτης αρχαιοελληνικήςζωής, ήταν ένας συνδυασμόςγευστικής απόλαυσηςμετησυνοδεία κρασιού και μουσικής καθώς και θεωρητικών και φιλοσοφικών αναζητήσεων.
Ο ρόλοςτουκρασιούστηζωήτων αρχαίωνΕλλήνωνήταν τόσοσημαντικόςπουοι αρχαίοι, σύμφωνα μεμια παράδοση,θεωρούσαντονθεό πουτο προστάτευε, τονΔιόνυσο, γιοτουίδιουτουΔία, τουαρχηγούόλωντωνθεών.ΠροςτιμήντουΔιονύσουείχαν θεσπιστεί πολλέςγιορτέςστην αρχαιότητα, όχιμόνοστη Μακεδονία αλλά και στηνκλασικήΑθήνα τουΠερικλή (Μεγάλα Διονύσια, ΜικράΔιοινύσια, ξακουστάγια τουςθεατρικούς αγώνες πουδιεξάγονταν εκεί),καθώς και στουςμεταγενέστερους αιώνες, μέχρι και τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν.